OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

obowiązujące od dnia 14.12.2022 r.


 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG (w dalszej części „Ogólne Warunki”) znajdują zastosowanie do umów sprzedaży towarów i świadczenia usług oferowanych przez spółkę działającą pod firmą Jarys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 29, 10-431 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000928580, REGON: 520273190, NIP: 7393960202, zwanej w dalszej części „Sprzedawcą”.

2. Definicje:
2.1 „Sprzedawca” – Jarys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (KRS: 0000928580).
2.2 „Nabywca” - osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych, która zleca Sprzedawcy wykonanie usług objętych zakresem Ogólnych Warunków.
2.3 „Przedsiębiorca" – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
2.4 „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przy realizacji poszczególnych uprawnień z Ogólnych Warunków (w szczególności z zakresu stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), za Konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2.5 „Towar” – dobra zarówno konsumpcyjne jak i produkcyjne będące wytworem usług, które oferuje Sprzedawca i nabywa Klient, akceptując w ten sposób właściwości usługi jako takiej, która zaspokaja jego własne potrzeby.
2.6 „Usługi” – usługi oferowane przez Sprzedawcę, polegające w szczególności na dostarczaniu do Kupującego przez Sprzedawcę systemów rolet, żaluzji i markiz wraz z ich montażem.
2.7 „Zamówienie” – Zlecenie pochodzące od Nabywcy, dotyczące oferty nabycia od Sprzedawcy Towaru i/lub wykonania przez Sprzedawcę Usługi na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach.

3. „Ogólne Warunki" stosuje się do wszystkich kontrahentów Sprzedawcy, zarówno kontrahentów przedsiębiorców, jak i konsumentów w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zwanych dalej łącznie „Nabywcami”, chyba że z ich treści, wynika, że konkretne postanowienia Ogólnych Warunków dotyczą jedynie jednej z tych grup podmiotów.

4. Ogólne Warunki stanowią integralną cześć Zamówienia złożonego Sprzedawcy przez Nabywców i obowiązują przez cały okres realizacji Zamówienia/umowy.

5. Zawarcie przez strony odrębnej pisemnej umowy wyłącza stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Ogólne warunki umów lub inne wzorce umowne stosowane przez Nabywców mogą znaleźć zastosowanie wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia Sprzedawcy oraz tylko w zakresie nie uregulowanym odmiennie w umowie łączącej Strony. Postanowienia ogólnych warunków umów lub innych wzorców umownych Nabywcy, sprzeczne z postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedawcy, uznaje się za niezastrzeżone. W razie rozbieżności pomiędzy treścią umowy, a postanowieniami Ogólnych Warunków, wiążące dla stron są postanowienia umowy.

6. Niniejsze Ogólne Warunki dostępne są na witrynie internetowej Sprzedawcy, pod adresem linku: www.jarys.com.pl/owu.

7. Wszelkie uzgodnione między stronami odstępstwa od Ogólnych Warunków, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


 

§ 2 ZAWARCIE UMOWY

1. Informacje, dane lub parametry techniczne przedstawione w ofertach, katalogach, prospektach, cennikach, ogłoszeniach i innych drukach reklamowych Sprzedawcy oraz zamieszczone na jego stronie internetowej, nawet jeśli uwzględniają cenę, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w okresie, na jaki zostały opracowane i dotyczą jedynie towarów oraz/lub usług w nich wymienionych. Publikacje dotyczące towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie poglądowy i wystawienniczy.

2. Dokumentacja pisemna, w tym rysunki, kosztorysy, oferty, materiały projektowe itp. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje w nich zawarte są przeznaczone wyłącznie dla celów zawarcia konkretnej umowy z Nabywcą i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy udostępniane, przekazywane, ujawniane na rzecz osób trzecich. Nabywca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich warunków umowy zawieranej ze Sprzedawcą.

3. Wyłącza się możliwość milczącego przyjęcia przez Sprzedawcę zapytania ofertowego skierowanego przez Nabywcę, w szczególności wyłącza się zastosowanie art. 68² k.c.

4. Do zawarcia umowy dochodzi w szczególności poprzez zawarcie pisemnej umowy bądź złożenie przez Nabywcę stosownego Zamówienia towaru i/lub wykonania usługi oraz potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, a w przypadku wymogu uiszczenia przez Nabywcę zaliczki lub zadatku - po zawarciu pisemnej umowy oraz wpłaceniu zaliczki lub zadatku przez Nabywcę bądź po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia oraz wpłaceniu zaliczki lub zadatku przez Nabywcę.

5. Nabywca składa Sprzedawcy w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej zamówienie towaru i/lub wykonania usługi podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń oraz zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Nabywcy, stanowiące ofertę Nabywcy nabycia takich towarów i/lub usług na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach. Zamówienie powinno określać co najmniej: dokładną nazwę i adres Nabywcy, szczegółową specyfikację zamawianych towarów i/lub usług, w szczególności wymiary, ilość, jakość, proponowany sposób, termin i miejsce odbioru/dostawy albo wykonania montażu, a także uzgodnioną ze Sprzedawcą cenę, formę i termin płatności (zwane dalej „Zamówieniem”).

6. Nabywca jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału określona w Zamówieniu odpowiadała jego potrzebom. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa błędnych pomiarów dokonanych przez Nabywcę. Jeśli Zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, zamówiony materiał będzie dostarczony jako typowy towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe. Nabywca bierze całkowitą odpowiedzialność za wskazanie miejsca montażu. Nabywca jest odpowiedzialny za przygotowanie obiektów/pomieszczeń pod względem technicznym i bezpieczeństwa, w których ma być montowany towar, w szczególności w zakresie powierzchni, na której towar ma zostać zamontowany i użytkowany. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niespełniania norm i warunków technicznych i/lub bezpieczeństwa przez w/w obiekty/pomieszczenia, w tym niedostosowania powierzchni montażu do właściwości towarów.

7. W powyższym względzie, w braku odmiennych pisemnych zastrzeżeń w treści Zamówienia, domniemywa się, że osoba wskazana w Zamówieniu upoważniona jest do występowania w imieniu i na rzecz Nabywcy w każdej kategorii spraw wynikających oraz/lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży/umowy świadczenia usług.

8. Złożenie Zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszych Ogólnych Warunków. Nabywca najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową, zapoznawany jest z treścią Ogólnych Warunków pisemnie, w drodze papierowej, elektronicznie lub poprzez korespondencję e-mail, a w przypadku zlecenia telefonicznego poprzez bezpośrednie odesłanie przez przyjmującego zlecenie pracownika Sprzedawcy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami na stronie internetowej www.jarys.com.pl/owu.

9. Cofnięcie lub zmiana złożonego Zamówienia jest możliwa tylko za wyraźną zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie i pod warunkiem, że żadna z części Zamówienia nie została zlecona do produkcji, a w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży są towary gotowe - nie opuściły jeszcze magazynu Sprzedawcy i/lub usługi nie zostały wykonane.

10. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia towarów i/lub świadczenia usług do realizacji w formie pisemnej, chyba że strony uzgodniły inną formę.

11. W przypadku, gdy Sprzedawca przystąpił do realizacji Zamówienia, uznaje się, iż dokonał potwierdzenia jego przyjęcia, bez względu na brak zachowania formy pisemnej lub dokumentowej.

12. Sprzedawca może uzależnić potwierdzenie Zamówienia od uprzedniego wpłacenia zaliczki lub zadatku przez Nabywcę, których wysokość zostanie określona w potwierdzeniu Zamówienia. Zaliczka lub zadatek zostaną rozliczone przez Sprzedawcę przy odbiorze towaru i/lub usługi. W przypadku nieodebrania towaru lub usługi przez Nabywcę bądź odstąpienia od umowy przez Nabywcę z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, a także w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z winy Nabywcy, może on zatrzymać zadatek lub zaliczkę.

13. W potwierdzeniu Zamówienia dotyczącego towarów Sprzedawca podaje w szczególności rodzaj towarów, ich ilość, termin i miejsce odbioru/dostawy, cenę, koszt opakowania, formę i termin płatności, a w potwierdzeniu Zamówienia dotyczącego usług - rodzaj usług, miejsce ich wykonania, termin odbioru, cenę i termin płatności. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z tekstem Ogólnych Warunków Sprzedawca przesyła do osoby składającej Zamówienie lub do osoby przez nią̨ upoważnionej w rozumieniu postanowień niniejszych Ogólnych Warunków.

14. Umowę sprzedaży i/lub świadczenia usług uznaje się za zawartą z datą otrzymania przez Nabywcę oświadczenia Sprzedawcy o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z tekstem Ogólnych Warunków lub z datą przystąpienia Sprzedawcy do realizacji Zamówienia.

15. Terminy realizacji Zamówień są terminami orientacyjnymi, o ile nie postanowiono inaczej w umowie lub potwierdzeniu Zamówienia.

16. Jeżeli realizacja złożonego Zamówienia nie będzie możliwa na warunkach wskazanych przez Nabywcę w Zamówieniu, w szczególności w zakresie dotyczącym rodzaju towarów, ilości, jakości, terminu, miejsca odbioru/dostawy albo wykonania usług, Sprzedawca w potwierdzeniu Zamówienia przedstawi możliwy sposób oraz/lub najbliższy możliwy termin realizacji Zamówienia. Tak ustalony sposób realizacji Zamówienia wiąże Strony, o ile Nabywca nie zgłosi uwag do warunków wskazanych przez Sprzedawcę lub pisemnej rezygnacji ze złożonego Zamówienia na piśmie pod rygorem nieważności, niezwłocznie, najdalej w terminie 2 dni od daty otrzymania potwierdzenia od Sprzedawcy. W przypadku zgłoszenia przez Nabywcę uwag dla zawarcia umowy sprzedaży i/lub świadczenia usług konieczne jest ostateczne ustalenie przez Nabywcę i Sprzedawcę na piśmie wszystkich jej istotnych postanowień.

17. Termin dostawy towaru i/lub wykonania usługi ustalony w umowie lub potwierdzeniu Zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, w szczególności w razie opóźnień producenta w produkcji/dostawie towaru do Sprzedawcy. Powyższe nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy przez Nabywcę z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy.

18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo z ważnych przyczyn do częściowej realizacji złożonego przez Nabywcę Zamówienia, przy jednoczesnym wskazaniu niezwłocznego terminu dostarczenia pozostałej partii zamówionych towarów i/lub usług. Za ważne przyczyny w rozumieniu zdania poprzedniego, rozumie się wyłącznie zdarzenia niezależne od Sprzedawcy lub osób za które ponosi odpowiedzialność, których z zachowaniem należytej staranności Sprzedawca nie mógł przewidzieć oraz im zapobiec lub uwzględniając profesjonalny charakter działalności Sprzedawcy przeciwdziałać, w szczególności: mająca bezpośredni związek z umową zwłoka w realizacji swojego własnego zobowiązania przez kontrahenta Sprzedawcy, znaczące utrudnienia w dostępności na rynku materiałów lub surowców służących do realizacji umowy, niezdolność do pracy z powodu ciężkiej choroby lub niedyspozycji osoby wykonującej zamówienie złożone według nieprefabrykowanej specyfikacji konsumenta. W szczególności, za ważną przyczynę o której mowa w zdaniu poprzednim uważa się siłę wyższą o której mowa w § 8 Ogólnych Warunków.

19. Powyższa procedura zawierania umów znajduje zastosowanie do ewentualnych uzupełnień i zmian łączącej strony umowy.

20. Wszelkie zmiany umowy, jak również odstąpienie od umowy oraz jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


 

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Rabaty i upusty związane ze sprzedażą̨ towarów i/lub świadczeniem usług mogą być udzielane wyłącznie na podstawie porozumienia Sprzedawcy i Nabywcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a ich faktyczne przyznanie może być uzależnione między innymi od terminowego uiszczania płatności przez Nabywcę.

2. W razie braku odmiennych ustaleń między stronami, Sprzedawca wystawi fakturę VAT za zrealizowane Zamówienie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania towarów Nabywcy bądź wykonania usług. Towary dostarczane w partiach lub usługi realizowane w różnych okresach czasu, mogą być fakturowane oddzielnie.

3. Nabywca zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań wobec Sprzedawcy za zakupione towary i/lub zrealizowane usługi zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartej ze Sprzedawcą umowy, a w razie braku ustaleń umownych - z faktury lub podobnego oświadczenia w zakresie dotyczącym formy płatności. W przypadku, gdy strony nie oznaczą terminu płatności zgodnie ze zdaniem poprzednim, należność Sprzedawcy staje się wymagalna wraz z chwilą odbioru towarów i/lub usług przez Nabywcę, bez konieczności wystosowywania dodatkowych oświadczeń w tym względzie, a jeżeli towar i/lub usługi nie zostały odebrane zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków - od chwili upływu terminu do ich odebrania.

4. Dokonywanie potrąceń lub kompensowanie jakichkolwiek należności jest dopuszczalne wyłącznie po uzgodnieniu przez Strony warunków i uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy. Niedopuszczalne jest wstrzymywanie zapłaty należności na rzecz Sprzedawcy, z jakichkolwiek powodów, w szczególności z powodu zgłaszanych reklamacji.

5. O ile Strony nie postanowią̨ inaczej, faktury wystawiane przez Sprzedawcę płatne będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę na fakturze. W takiej sytuacji za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę zaksięgowania wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6. Opóźnienie w zapłacie określonej w umowie lub fakturze VAT bądź podobnego oświadczenia w zakresie dotyczącym formy płatności należności za dostarczone towary i/lub zrealizowane usługi upoważnia Sprzedawcę do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień uchybienia terminowi płatności, płatnych bez dodatkowych wezwań. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. W takiej sytuacji Sprzedawca ma również prawo do wstrzymania realizacji kolejnych dostaw towarów i/lub dalszego świadczenia usług na rzecz Nabywcy, w tym odmowy potwierdzenia przyjęcia kolejnego Zamówienia oraz/lub wstrzymania albo odmowy realizacji Zamówienia i/lub usług już̇ potwierdzonych, do czasu uregulowania całej zaległej należności wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wymagalności do dnia zapłaty, a także do zaliczenia każdej płatności Nabywcy w pierwszej kolejności na poczet należności najdalej wymagalnej, z prawem zaliczenia wpłaty w pierwszej kolejności na poczet kosztów dochodzenia zaległej płatności, odsetek za opóźnienie, a następnie należności głównej z najdalej wymagalnej faktury, bez względu na to, czy Nabywca wskazał, którą należność reguluje, również w przypadku kiedy koszty, odsetki i należności wynikają z więcej niż jednej faktury.

7. Nie wyłączając uprawnień, o których mowa w ust. 6 powyżej, opóźnienie w zapłacie określonej w umowie lub fakturze VAT bądź podobnym oświadczeniu w zakresie dotyczącym formy płatności należności za dostarczone towary i/lub zrealizowane usługi powyżej 14 dni (słownie: czternaście dni) od ustalonego terminu płatności, upoważnia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy bez wyznaczania Nabywcy dodatkowego terminu i zachowania zadatku. Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone w ciągu 14 dni od powstania stanu 14-dniowego opóźnienia.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Nabywcy w wyniku odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz/lub opóźnienia, wstrzymania albo odmowy realizacji Zamówienia już potwierdzonego, z powodów o których mowa w ustępach poprzedzających.

9. Ze względu na fakt, iż Sprzedawca oraz jego kontrahenci stale ulepszają oferowane towary i usługi, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany specyfiki towarów i/lub usług wskazanych w Zamówieniu lub umowie sprzedaży, przy czym Sprzedawca deklaruje, iż zmienione przez niego lub jego kontrahentów towary/usługi będą posiadać co najmniej taką samą przydatność i/lub funkcjonalność oraz zastosowanie, jak towary/usługi opisane w Zamówieniu i/lub umowie sprzedaży.


 

§ 4 WARUNKI DOSTAW I ODBIORU

1. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zamówionych towarów i/lub usług w miejscu i terminie ustalonym w potwierdzeniu Zamówienia.

2. Strony mogą przewidzieć w szczególności następujące rodzaje dostaw/odbiorów:
2.1 odbiór towaru z magazynu Sprzedawcy:
2.1.1 Sprzedawca dostarcza towary zgodnie z dyspozycją Nabywcy na środki transportu zapewnione przez Nabywcę na terenie swoich magazynów zgodnie z warunkami zawartymi w umowie/potwierdzeniu Zamówienia,
2.1.2 w takiej sytuacji wykonanie umowy i wydanie towarów następuje z chwilą załadowania towarów na środki transportowe Nabywcy – z tą chwilą na Nabywcę przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia towarów;
2.2 dostawa towarów do miejsca przeznaczenia wskazanego w Zamówieniu:
2.2.1 dostawa następuje zgodnie z potwierdzonym przez Sprzedawcę terminem dostawy do miejsca przeznaczenia wskazanego w Zamówieniu,
2.2.1.1 Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów Nabywcy przez przewoźnika; w takiej sytuacji wykonanie umowy przez Sprzedawcę następuje z momentem wydania zamówionych towarów przewoźnikowi - z tą chwilą na Nabywcę przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia towarów. Jeżeli towary mają zostać przesłane przez Sprzedawcę Nabywcy będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na Nabywcę z chwilą jej wydania Nabywcy. Za wydanie rzeczy w takiej sytuacji uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Nabywcę.
2.2.1.2  Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów Nabywcy własnymi środkami przewozu; w takiej sytuacji wykonanie umowy przez Sprzedawcę następuje z momentem wydania zamówionych towarów Nabywcy - z tą chwilą na Nabywcę przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia towarów.

3. Jeżeli towary zostaną przygotowane do transportu do Nabywcy lub odbioru przez Nabywcę, a transport lub odbiór opóźniają się z powodów, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia przechodzi na Nabywcę wraz z momentem otrzymania przez niego zawiadomienia o gotowości do wysłania lub odbioru.

4. Termin dostawy, o którym mowa w ust. 1 jest uważany za zachowany, o ile towar opuścił zakład Sprzedawcy przed upływem terminu lub jeżeli towar jest odbierany osobiście przez Nabywcę - gdy przed tym terminem Sprzedawca poinformował Nabywcę, że towar jest gotowy do odbioru. W odniesieniu do usług termin ich odbioru uważany jest za zachowany, jeżeli przed jego upływem Sprzedawca poinformował Nabywcę o wykonaniu usług i gotowości do ich odbioru.

5. W przypadku gdy uzgodnione warunki realizacji Zamówienia obejmują̨ dostawę towarów do miejsca przeznaczenia wskazanego w Zamówieniu środkami transportu Sprzedawcy oraz/lub podmiotów, którym usługę transportową powierzył, jeżeli inaczej nie uzgodniono, Sprzedawca doliczy do faktury VAT, o której mowa w § 3 ust. 2 należność za usługę transportową wg stawek za transport obowiązujących u Sprzedawcy albo przewoźnika, z usług którego korzysta Sprzedawca. Nabywca zobowiązany jest dokonać́ zapłaty za transport towarów na podstawie otrzymanej faktury VAT, zgodnie z terminem płatności wyszczególnionym na fakturze.

6. O ile Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, w tym w Zamówieniu lub potwierdzeniu Zamówienia, koszty załadunku, rozładunku oraz/lub ewentualne inne koszty związane z odbiorem towarów pokrywa Nabywca.

7. W przypadku, gdy uzgodnione warunki realizacji Zamówienia obejmują̨ dostawę towarów do miejsca przeznaczenia wskazanego w Zamówieniu środkami transportu Sprzedawcy oraz/lub podmiotów, którym usługę transportową powierzył, na Nabywcy spoczywa obowiązek zapewnienia, żeby w terminie ustalonym na dzień odbioru we wskazanym w Zamówieniu miejscu znajdowała się osoba upoważniona przez Nabywcę do odbioru, natomiast rozładunek towarów winien zostać́ dokonany przez Nabywcę niezwłocznie, tj. najdalej w ciągu 2 godzin od przyjazdu środka transportu do miejsca przeznaczenia. W przypadku nie dochowania powyższych obowiązków Nabywca ponosi odpowiedzialność́ za wszelkie szkody związane z opóźnionym rozładunkiem oraz/lub odbiorem towarów, przestojami oraz/lub unieruchomieniem środków transportu wykorzystywanych przez Sprzedawcę do realizacji zamówień́, w tym również z kosztami z tytułu składowania towarów oraz kosztami związanymi z zaangażowaniem pracowników Sprzedawcy w dostawę towarów i obsługę serwisową.

8. Roszczenia odszkodowawcze wynikające z opóźnienia w dostawie lub z tytułu opóźnienia lub niewykonania usług, są wyłączone, o ile nie zostanie udowodnione, iż doszło do rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania ze strony Sprzedawcy lub upoważnionych osób działających za Sprzedawcę. W każdym wypadku, gdy Sprzedawca zostanie uznany za odpowiedzialnego za szkodę, odpowiedzialność ta będzie dotyczyła wyłącznie szkody rzeczywistej.

9. Sprzedawca nie odpowiada w szczególności za opóźnienia w dostawie lub odbiorze towarów, spowodowanych zmianami dokonanymi przez Nabywcę w przedmiocie instrukcji transportowych, opakowania itp., dokonanymi po złożeniu Zamówienia. Podobnie Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie w dostawie lub odbiorze towarów spowodowane opóźnieniem po stronie Nabywcy z dostarczeniem Sprzedawcy niezbędnej specyfikacji, wzorców, próbek, rysunków świadectw itp., które są niezbędne do realizacji umowy, a także za opóźnienie w realizacji usług, które powstało z winy Nabywcy, w tym spowodowane nieudostępnieniem serwisowanego produktu lub niezapewnieniem warunków niezbędnych do realizacji usługi.


 

§ 5 ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Dostarczone towary pozostają własnością Sprzedawcy do czasu zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.

2. Dalsza odsprzedaż, zużycie, obróbka, połączenie, zmniejszenie (wartości/ilości/jakości) dostarczanych towarów może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy Nabywca wypełni swoje zobowiązania w zakresie zapłaty całej należnej ceny sprzedaży, chyba że Sprzedawca na piśmie postanowi inaczej. Nabywca nie jest uprawniony do zastawiania oraz/lub przedstawiania jako zabezpieczenie towarów dostarczanych w wykonaniu umów sprzedaży objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami, za które nie zapłacił Sprzedawcy całej należnej ceny sprzedaży.

3. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie należnej ceny za towary dostarczane w wykonaniu umów sprzedaży objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami, Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu pobranych, a nieopłaconych towarów. W takim przypadku Nabywca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszelkie niezapłacone towary w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu Sprzedawcy; w powyższym zakresie zwrot towarów obejmuje załadunek, transport i rozładunek w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedawcę na koszt Nabywcy.

4. Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie nie dłuższym aniżeli 2 dni, informować Sprzedawcę o wszelkich zdarzeniach faktyczno-prawnych oraz/lub działaniach osób trzecich mogących mieć́ wpływ (tak bezpośredni, jak i pośredni) na wykonanie zobowiązań Nabywcy w zakresie terminowej zapłaty ustalonej należnej ceny oraz innych należności wynikających z realizowanych umów sprzedaży, w tym o zajęciu lub możliwości zajęcia oraz o każdej innej formie naruszenia praw Sprzedawcy przez osoby trzecie.


 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1. Do obowiązków Sprzedawcy należy dostarczenie Nabywcy rzeczy wolnej od wad.

2. Sprzedawca ponosi wobec konsumentów odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru istniejące w chwili jego wydania konsumentowi, jeżeli ich występowanie zostało stwierdzone przed upływem 24 miesięcy, licząc od daty wydania towaru.

3. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w zakresie umów zawieranych w ramach niniejszych Ogólnych Warunków z przedsiębiorcami. Sprzedawca ponosi względem konsumentów odpowiedzialność za wady rzeczy zgodnie z przepisami art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

4. Poza odpowiedzialnością z tytułu gwarancji Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi produktami lub wykonanymi usługami z zastrzeżeniem ewentualnej odpowiedzialności określonej w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.(Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność o której mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli w treści umowy lub potwierdzenia Zamówienia strony postanowią inaczej – wówczas w braku odmiennych zastrzeżeń mają zastosowanie postanowienia ustępów poniżej.

5. Zawierając umowę z osobą fizyczną, Sprzedawca może polegać na oświadczeniu tej osoby, czy przysługuje jej status przedsiębiorcy, czy też nie. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca nie jest zobowiązany do prowadzenia dalszych analiz, aby ustalić ten status, chyba że poweźmie informację, iż oświadczenie osoby fizycznej było nieprawdziwe.

6. Oświadczenie osoby fizycznej o którym mowa w ust. 5 powyżej może polegać np. na tym, że osoba fizyczna składając Zamówienie podaje pełne dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w tym numer NIP i REGON. Sprzedawca może żądać podania takich informacji na każdym etapie realizacji Umowy. W takiej sytuacji (tj. otrzymania od Nabywcy NIP-u lub REGON-u) Sprzedawca otrzymując Zamówienie i zawierając z Nabywcą umowę, może przyjąć, że Nabywca dokonuje czynności w bezpośrednim związku ze swoją działalnością gospodarczą.

7. Nabywca zlecając wykonanie usługi objętej realizacją Ogólnych Warunków, może też umieścić dodatkową informacje, o tym że dana umowa ma charakter zawodowy – Sprzedawca może każdorazowo żądać od Nabywcy umieszczenia takiej informacji, począwszy od etapu składania przez Nabywcę Zamówienia.

8. Weryfikacja ze strony Sprzedawcy, czy zakup miał charakter zawodowy czy też nie, może również nastąpić na etapie zgłaszania zwrotów, reklamacji, lub badania możliwości odstąpienia od umowy.

9. Z zastrzeżeniem postanowień kolejnych ustępów, Nabywca ma obowiązek, z dołożeniem należytej staranności, zbadać stan towarów pod względem jakościowym i ilościowym w chwili ich odbioru, a o zauważonych wadach niezwłocznie oraz w przypadku przedsiębiorców nie później niż w terminie 1 dnia od wykrycia wady, poinformować Sprzedawcę. Jeżeli ze względów technicznych stwierdzenie istnienia wad na etapie odbioru nie będzie możliwe, Nabywca ma obowiązek sprawdzenia przedmiotu dostawy pod kątem istnienia wad w najwcześniejszym możliwym terminie, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i w przypadku przedsiębiorców - zawodowym charakterem działalności Nabywcy oraz w przypadku przedsiębiorców poinformowania o nich Sprzedawcy nie później niż w terminie 2 dni od wykrycia wady - jednak każdorazowo w przypadku przedsiębiorców - nie później niż 14 dni od daty wydania towaru. W przypadku nie dochowania przez Nabywcę będącym przedsiębiorcą obowiązków w powyższym zakresie traci on uprawnienie do dochodzenia roszczeń w stosunku do Sprzedawcy z tytułu wad towaru lub nieprawidłowości dotyczących dostawy towaru.

10. Wszelkie niedobory ilościowe dotyczące towarów nie opakowanych w opakowaniach zbiorczych oraz/lub liczby opakowań zbiorczych powinny zostać zgłoszone przez Nabywcę w dniu odbioru/dostawy towarów. Reklamacje dotyczące niedoborów ilościowych towarów w opakowaniach zbiorczych w przypadku przedsiębiorców muszą być zgłoszone przez Nabywcę w terminie nie przekraczającym 2 dni od dnia odbioru/dostawy towarów, z załączoną dokumentacją zakupu. W zgłoszeniu Nabywca powinien wykazać rozbieżności ilościowe, powołując się na numer Zamówienia, na podstawie którego dostawa była realizowana.

11. W przypadku, gdy dostawa odbywa się przy udziale przewoźnika, wszelkie ubytki (braki ilościowe) oraz/lub uszkodzenia towarów (wady fizyczne) muszą być stwierdzone w formie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w dniu odbioru/dostawy towarów przez Nabywcę lub osobę przez niego upoważnioną oraz kierowcę, który świadczył usługę transportową lub pracownika Sprzedawcy, który brał udział w odbiorze/dostawie. W przypadku braków ilościowych protokół musi wskazywać rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym towarem a dokumentacją WZ i listem przewozowym.

12. Zgłoszenia w rozumieniu niniejszego paragrafu będą dokonywane, w przypadku przedsiębiorców -pod rygorem utraty uprawnień przysługujących Nabywcy, pisemnie listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy. Konsument może dokonać zgłoszenia także osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

13. Podpisane przez osoby upoważnione przez Nabywcę dokumenty WZ oraz/lub dokumenty przewozowe bez dodatkowej adnotacji, stanowią̨ dla Sprzedawcy dowód przyjęcia towaru bez zastrzeżeń ilościowych oraz/lub uszkodzeń́. Montaż jest rozumiany jako akceptacja stanu produktu.

14. W przypadku, gdy uzgodnione warunki realizacji Zamówienia obejmują odbiór towarów z magazynów Sprzedawcy środkami transportu Nabywcy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za braki ilościowe oraz/lub uszkodzenia towarów powstałe wskutek niewłaściwego załadunku, transportu, rozładunku oraz/ lub składowania towarów przez Nabywcę.

15. W przypadku wykrycia wady jakościowej lub ilościowej towaru Nabywca jest zobowiązany do zabezpieczenia towaru w stanie nienaruszonym do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy, a także do udostępnienia Sprzedawcy towaru celem dokonania oględzin i do dostarczenia udostępnienia na żądanie Sprzedawcy próbek reklamowanego towaru. pod rygorem utraty roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

16. Sprzedawca w terminie nie przekraczającym 30 dni roboczych, a w przypadku konsumentów – 14 dni od daty doręczenia reklamacji, poinformuje Nabywcę o jej uwzględnieniu lub odrzuceniu. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

17. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji Nabywcy, Sprzedawca pozostawia sobie prawo wyboru, co do sposobu ostatecznego załatwienia reklamacji w zależności od wielkości szkody oraz kosztów z nią związanych (w szczególności naprawa, wymiana, uzupełnienie brakującej ilości). Gdy Nabywcą jest konsument, Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

18. Załatwienie reklamacji nastąpi w terminie umożliwiającym Sprzedawcy realizację tego świadczenia. Termin ten zależny jest w szczególności od dostępności części znajdujących się u producentów lub kontrahentów Sprzedawcy.

19. Nabywca, na żądanie Sprzedawcy, ma obowiązek, w ciągu 2 dni, udostępnić wszelką dokumentację techniczną i eksploatacyjną związaną z zastosowaniem bądź instalację urządzenia. Brak udostępnienia dokumentacji przez Nabywcę uprawnia Sprzedawcę do odmowy realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.

20. Sprzedawca ma prawo wyboru sposobu załatwienia reklamacji poprzez realizację naprawy w siedzibie Nabywcy lub w dziale serwisowym Sprzedawcy. W przypadku naprawy w siedzibie Nabywcy, Nabywca ma obowiązek udostępnić pracownikowi Sprzedawcy reklamowane urządzenia oraz wszelkie dokumenty związane z jego sprzedażą i eksploatacją. W przypadku, gdy urządzenie ma zostać dostarczone do siedziby Sprzedawcy w celu usunięcia wad, Nabywca ma obowiązek dostarczenia go w opakowaniu fabrycznym lub zastępczym, zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogiczne do warunków zapewniających przez opakowanie fabryczne. W razie braku właściwego opakowania ryzyko uszkodzenia urządzenia w czasie transportu ponosi Nabywca. Jeżeli wadliwe urządzenie zostało zamontowane, konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę urządzenia albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny urządzenia.

21. Po zakończonej naprawie urządzenia w dziale serwisowym Sprzedawcy, Nabywca może odebrać je bezpośrednio, bądź wskazać adres, na który urządzenia zostanie wysłane.

22. W przypadku, gdyby sposób załatwienia reklamacji wybrany przez Sprzedawcę nie przyniósł skutku Nabywca może ponownie zgłosić reklamację.

23. Strony są zobowiązane do współdziałania przy wykonywaniu uprawnień reklamacyjnych, w szczególności do zapewnienia dostępu do wadliwych towarów, przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji dla realizacji naprawy oraz umożliwienia wybranego przez Sprzedawcę sposobu zadośćuczynienia zgłoszonej reklamacji.

24. Jeżeli Nabywca będzie utrudniał lub uniemożliwi załatwienie reklamacji w sposób wybrany przez Sprzedawcę, wówczas traci on jakiekolwiek roszczenia wobec Sprzedawcy, a w szczególności Sprzedawca jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z reklamowanymi wadami. Jeżeli Nabywcą jest konsument, utrata, wygaśnięcie uprawnień, a także przedawnienie roszczeń z tytułu rękojmi uregulowane jest w oparciu o przepisy ogólne.

25. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Nabywcy z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego przez Nabywcę wszelkich zaległych należności i wykonania wszelkich innych obowiązków wobec Sprzedawcy. Jeżeli Nabywcą jest konsument, wstrzymanie się wobec Nabywcy z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji określone jest na podstawie przepisów ogólnych.

26. Z zastrzeżeniem ust. 27, ust. 28 i ust. 29 poniżej, Nabywcy nie przysługują roszczenia w zakresie wad:
26.1 jeżeli wady powstały wskutek nieprawidłowego, niezgodnego z przeznaczeniem przechowywania, używania lub przeciążania towaru przez Nabywcę
26.2 jeżeli instrukcje dotyczące instalacji lub obsługi pochodzące od Sprzedawcy, wydane Nabywcy razem z towarem lub udzielone przez upoważnionego pracownika Sprzedawcy, nie były przez niego przestrzegane, chyba że wada nie ma związku z nieprzestrzeganiem instrukcji.

27. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego konsumentem za to, że towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień o zgodności towaru z umową, o których mowa w art. 556¹ § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

28. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o których mowa w art. 43 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta., jeżeli konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 46 b ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

29. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Gdy przedmiotem sprzedaży jest towar oznaczony tylko co do gatunku albo towar mający powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania towaru.

30. Jeżeli okaże się, że wada jest wynikiem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, Nabywca zwróci Sprzedawcy wszelkie powiązane z powyższym procesem reklamacji koszty, tj. w szczególności koszty dojazdów, koszty usług serwisowych, koszty obsługi prawnej, przeprowadzenia testów. Zapłata kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę odszkodowania na zasadach ogólnych. Jeżeli Kupującym jest Konsument, zwrot kosztów powiązanych z powyższym procesem reklamacji określony jest na podstawie przepisów ogólnych.

31. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę Nabywcy związaną z wadami w zakresie szkody rzeczywistej i w przypadku, gdy szkoda jest spowodowana rażącym niedbalstwem lub winą umyślną Sprzedawcy lub osób działających za Sprzedawcę, do faktycznie zapłaconej przez Nabywcę ceny netto towaru. Jeżeli kupującym jest Konsument, wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Sprzedawcy z niniejszego tytułu określają przepisy ogólne.

32. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Nabywcy z obowiązku zapłacenia ceny w ustalonym terminie.


 

§ 7 OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancją objęte są tylko produkty, dla których został sporządzony i wydany Nabywcy oddzielny dokument gwarancyjny, precyzujący wskazane w poniższych ustępach warunki udzielonej gwarancji. Nabywca nie posiada roszczenia o wydanie dokumentu gwarancyjnego w odniesieniu do towarów nie objętych gwarancją.

2. Gwarancja udzielana jest wyłącznie Nabywcy określonemu w fakturze sprzedaży i ma charakter nieprzenoszalny (przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy).

3. Sprzedawca gwarantuje dobrą jakość oferowanych przez siebie produktów. Gwarancja obejmuje sprawność mechaniczną dostarczonych wyrobów, w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym. Naprawy gwarancyjne nie przedłużają terminu gwarancji.

4. Potwierdzone przez Sprzedawcę wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w ustalonym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia Sprzedawcy uszkodzenia w formie pisemnej. W uzasadnionych przypadkach (takich jak np. konieczność zamówienia nietypowych części zamiennych, przerw w dostawach itp.) termin ten może zostać przedłużony, o czym każdorazowo Sprzedawca poinformuje Nabywcę.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji wad.

6. Gwarancją nie są objęte:
6.1 wady powstałe w wyniku niewłaściwie przeprowadzonego montażu (montażu niezgodnego z instrukcją lub montażu przez podmiot nie posiadający kwalifikacji), jeśli wraz z zakupem produktu od Sprzedawcy nie była związana usługa montażu,
6.2 wady wynikłe z mechanicznego uszkodzenia produktu lub jego niewłaściwego użytkowania,
6.3 wady lub uszkodzenia wynikłe na skutek pożaru, powodzi czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, przepięć w sieci energetycznej i innych nieprzewidzianych wypadków, oraz działania osób trzecich,
6.4 produkty lub ich części naruszone lub zmodyfikowane, zmieniane lub naprawiane przez samego Nabywcę lub podmioty nieuprawnione,
6.5wtórne uszkodzenia, wynikające z zaniechania Nabywcy zgłoszenia wad, chyba że Sprzedawca został powiadomiony i zalecił pisemnie dalsze użytkowanie.,
6.6produkty, których dokument gwarancyjny w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, zatarto lub całkowicie/częściowo w inny sposób zniszczono,
6.7wady lub niedokładności, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu i nie mają wpływu na wartość użytkową produktu (np. zarysowania, drobne pęknięcia i ubytki itp.),
6.8 pęknięcia towaru inne aniżeli wynikające z wady produktu,
6.9 plamy oraz zmiany odcieni kolorów wywołanych przez środki chemiczne lub czynniki cieplne (np. iskry, działanie promieniu słonecznych, wilgotność powietrza, jak również odbarwień elementów drewnianych będących naturalnym procesem starzenia się drewna),
6.10 uszkodzenia i wady produktu powstałe wskutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia - zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem,
6.11 trwałe uszkodzenia spowodowane niewłaściwym załadunkiem, transportem i rozładunkiem produktu – jeżeli transport nie był wykonywany przez Sprzedawcę.

7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest Nabywca lub użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

8. Podstawą rozpatrzenia reklamacji wyrobu jest przedstawienie przez Nabywcę Sprzedawcy lub upoważnionemu przez niego pracownikowi dowodu zakupu reklamowanego towaru oraz dokumentu gwarancji.

9. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania produktu Nabywcy, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być wykonane dopiero po uiszczeniu wszystkich należności na rzecz Sprzedawcy.

10. W razie powstania rozbieżności pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą co do wadliwości produktu, Strony mogą postanowić o powołaniu niezależnego wspólnie uzgodnionego eksperta, w celu wydania wiążącej opinii w przedmiocie jakości produktu. Koszty wydania opinii pokrywa Strona, na niekorzyść której opinia została wydana.

§ 8 SIŁA WYŻSZA

1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań kontraktowych, jeżeli jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności i zjawiska, których, rozsądnie rzecz oceniając, nie można było przewidzieć ani też im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które ponosi odpowiedzialność. Przypadkami działania siły wyższej są w szczególności zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez akcje strajkowe i lockout, awarie fabryki lub urządzeń, wypadki, nieosiągalność lub niedostateczna ilość materiałów lub energii, zagrożenie lokalne lub narodowe, międzynarodowe spory handlowe, zastosowanie się do żądań władz lokalnych lub narodowych, utrudnienia eksportowe i importowe, niezależnie od faktu, czy występują po stronie Sprzedawcy czy Nabywcy.

2. Siła wyższa oraz/lub inne okoliczności niezależne od Sprzedawcy lub jego dostawców, upoważniają Sprzedawcę do wstrzymania dostaw lub ich przesunięcia, w zakresie i na okres trwania powstałych przeszkód. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Nabywcy w wyniku opóźnienia lub wstrzymania dostaw z wyżej podanych powodów.

3. Jeżeli okoliczności wyżej opisane będą trwały dłużej niż̇ 30 dni, obie umawiające się strony będą uprawnione do odstąpienia od umowy w zakresie niewykonanej jej części w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia uprawniającego do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji rozwiązanie umowy nastąpi bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych, z zastrzeżeniem obowiązku zapłaty przez Nabywcę na rzecz Sprzedawcy należności za dostarczone i odebrane towary i/lub zrealizowane usługi oraz innych należności wynikających ze zrealizowanych umów sprzedaży i/lub umów świadczenia usług.


 

§ 9 ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym albo odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z niżej wymienionych przyczyn:
1.1. wobec drugiej Strony prowadzona jest egzekucja sądowa lub administracyjna, zagrażająca wykonaniu umowy i/lub Ogólnych Warunków, w tym jakikolwiek majątek lub aktywa drugiej Strony zostaną zajęte przez wierzyciela lub powołany zostanie w stosunku do niej zarządca przymusowy,
1.2. druga Strona zostanie postawiona w stan likwidacji,
1.3. druga Strona zaprzestanie prowadzenia swojej działalności.

2. Każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych licząc od dnia powzięcia informacji o jednej z przyczyn, o których mowa w ust. 1.1-1.3. powyżej.

3. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, Sprzedawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym albo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu dni) kalendarzowych licząc od dnia powzięcia informacji o jednej z przyczyn wskazanych poniżej, jeśli:
3.1. znana jest mu sytuacja finansowa Nabywcy, z której można wnioskować, że Nabywca nie dokona zapłaty za towary lub/i usługi lub zapłata taka będzie dokonana z opóźnieniem,
3.2. wobec Nabywcy prowadzona jest egzekucja sądowa lub administracyjna, zagrażająca wykonaniu umowy, w szczególności, gdy jakikolwiek majątek lub aktywa Nabywcy zostaną zajęte przez wierzyciela lub powołany zostanie w stosunku do niej zarządca przymusowy,
3.3. Nabywca narusza swoje obowiązki wynikające z umowy i/lub Ogólnych Warunków.

4. Wypowiedzenie umowy nie wpływa na prawa Sprzedawcy związane z towarami dostarczonymi przed datą rozwiązania umowy oraz prawa dotyczące wszelkich wcześniejszych naruszeń.

5. Wypowiedzenie umowy zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami powoduje, że wszystkie kwoty należne Sprzedawcy od Nabywcy z jakiegokolwiek tytułu stają się natychmiast wymagalne.

6. Wypowiedzenie bądź odstąpienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r., jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni w przypadku umowy sprzedaży/dostawy – od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umów o świadczenie usług - od dnia zawarcia umowy. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy, wymaga poinformowania Sprzedawcy o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na wzorze formularza udostępnionego przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłanie przez konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, zgodnie z ust. 7 powyżej, Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. W razie odstąpienia od umowy przez konsumenta, zgodnie z ust. 7 powyżej, w przypadku umów sprzedaży/dostawy, jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzeczy od konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową, powinien odesłać lub przekazać rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a rozsądnie oceniając, nie można wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy, to odbioru rzeczy dokona Sprzedawca na swój koszt. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, jeżeli konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

10. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 7 powyżej, nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r., m. in. w odniesieniu do umów:
10.1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
10.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkty wykonywane na wymiar i specjalne zamówienie, a w szczególności rolety, markizy, żaluzje, moskitiery);
10.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oraz świadczenie usług oferowanych przez Sprzedawcę oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą. Nabywcy przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane. Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zleceniodawcę wskazanych w Umowie.

2. Realizując obowiązek wynikający z przepisów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, ze zm, Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informuję, że: Administratorem danych osobowych Nabywcy jest spółka działająca pod firmą Jarys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 29, 10-431 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000928580, REGON: 520273190, NIP: 7393960202 (Sprzedawca w dalszej części niniejszego ustępu określany również jako „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kołobrzeska 29, 10-431 Olsztyn, lub też drogą e-mail pod adresem: kontakt@jarys.com.pl.

3. Dane osobowe wskazane w umowie będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy oraz realizacji obowiązków podatkowych Sprzedawcy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział w realizacji umowy.

6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnionego do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania i realizacji zawartej umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przez takimi roszczeniami przez Administratora.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Nabywcy, którego dane są przetwarzanie przysługuje prawo do:
8.1 żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
8.2 żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
8.3 żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
8.4 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
8.5 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępnione w umowie.

10. Dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Akceptując niniejsze Ogólne Warunki, Nabywca wyraża zgodę na nieodpłatne wykonanie zdjęć oraz filmów z realizacji zamówienia w zakresie objętym wykonaniem umowy, przy czym wyłącznie w celach marketingowych Sprzedawcy (w tym na potrzeby dodawania postów w mediach społecznościowych Sprzedawcy, wykonania zdjęć do prezentacji multimedialnych Sprzedawcy itp.). Realizacja celów marketingowych o których mowa w zdaniu poprzednim nie obejmie wizerunku Nabywcy, jego danych poufnych oraz nie naruszy dóbr osobistych Nabywcy jak również osób mu najbliższych.

12. Prawem właściwym dla niniejszych Ogólnych Warunków oraz wszelkich stosunków pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą jest prawo polskie. Wyłącza się zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

13. Strony są zobowiązane do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w Zamówieniu i potwierdzeniu Zamówienia uważane będą za skuteczne po jednokrotnym bezskutecznym awizowaniu.

14. W przypadku, gdy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających oraz/lub związanych z realizacją umów objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Nabywcy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie w zakresie szkody rzeczywistej z wyłączeniem utraconych korzyści, do faktycznie zapłaconej przez Nabywcę ceny netto towaru/usługi. Jeżeli Kupującym jest Konsument, wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Sprzedawcy z niniejszego tytułu określają przepisy ogólne.

15. Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, Nabywca nie jest uprawniony do przenoszenia, w całości lub w części, praw lub obowiązków wynikających oraz/lub związanych z realizacją umów objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami na osoby trzecie, pod rygorem bezskuteczności wobec Sprzedawcy.

16. Strony zobowiązują się, że będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, miejscem rozpatrywania wszelkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z umów objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami będzie właściwy dla siedziby Sprzedawcy, w zależności od rodzaju i wartości przedmiotu sporu.

17. Jeżeli którekolwiek z postanowień Ogólnych Warunków jest lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Ogólnych Warunków. W takim przypadku nieważne lub bezskuteczne postanowienia Ogólnych Warunków będą interpretowane lub uzupełniane w sposób, który umożliwi zgodne z prawem osiągnięcie gospodarczego celu nieważnych postanowień.

18. Jakiekolwiek skreślenia lub zmiany, dopiski dokonane na niniejszych warunkach przez podmiot inny niż Sprzedawca są nieważne.

19. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Ogólnych Warunków do praw i obowiązków Stron umowy sprzedaży/umów świadczenia usług zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz/lub inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


Załączniki:* dot. Konsumentów

- informacja o prawie odstąpienia od umowy;

- wzór odstąpienia od umowy.


 

Do pobrania